Logo

W latach 2016-2018 w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Narcyzy Żmichowskiej w ramach programu Erasmus+ realizowany był projekt „Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości”. Powstał on z potrzeby doskonalenia zawodowego naszych pracowników oraz chęci zmiany i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej placówki.


Celami projektu były:
- utrzymanie wysokiego poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych i języków obcych;
- doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dwujęzycznych;
- rozwijanie współpracy z zagranicą;
- doskonalenie i unowocześnienie metod nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych;
- podniesienie skuteczności nauczania matematyki poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania;
- poszerzenie zastosowania technologii informacyjnych w każdej dziedzinie funkcjonowania szkoły;
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
- kształtowanie umiejętności adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wdrożenie postawy uczenia się przez całe życie;
- rozwój kreatywności i innowacyjności;
- kształtowanie postaw tolerancji, otwartości wobec innych kultur;
- pogłębianie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie.


Zrealizowaliśmy 27 mobilności (10 kursów metodycznych i 17 kursów języków obcych), podczas których uczestnicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. W mobilnościach metodycznych wzięli udział nauczyciele chemii, biologii, matematyki, języków obcych, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Swoje kompetencje językowe podnosili nauczyciele w/w przedmiotów, w tym wychowawcy oraz kadra kierownicza.


Naszymi partnerami zagranicznymi były ośrodki edukacyjne w Wielkiej Brytanii (Londyn, Derry, Oxford, Cambridge, Brighton) oraz we Francji (Paryż, Vichy, Nicea).

Efekty powyższych mobilności to:
- zorganizowanie cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji językowo-metodycznej „Kreatywny uczeń - kreatywny nauczyciel” dla nauczycieli szkół dwujęzycznych; w ramach konferencji odbyły się wykłady oraz pokazowe lekcje dwujęzyczne przeprowadzone przez nauczycieli matematyki, WOS-u, biologii, chemii;


- udział uczestniczki mobilności w międzynarodowym seminarium „The future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Mamorial Sites”, na którym dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie innowacyjnego nauczania historii;


- udział nauczycielek matematyki w międzynarodowym spotkaniu nauczycieli w Bordeaux inicjującym rozpoczęcie nowego projektu „Math and Languages” realizowanym w ramach projektów Erasmus+; w projekcie bierze udział 10 szkół z różnych krajów UE; od września 2017r. do sierpnia 2020r. uczniowie – w ramach zajęć dodatkowych - będą pracować pod kierunkiem nauczycieli i przy wsparciu pracowników szkół wyższych nad rozwiązaniem problemów matematycznych wraz ze swoimi rówieśnikami z „bliźniaczej szkoły” - Lycée Louis Vicat z Souillac; podsumowaniem corocznej pracy i kontaktów internetowych będą spotkania młodzieży oraz międzynarodowy kongres, a uczniowie – pod kierunkiem nauczycieli matematyki i angielskiego – przygotują do publikacji artykuły naukowe; koordynatorem projektu jest francuska fundacja „Maths.en.Jeans”;


- kontynuacja wymian młodzieży ze szkołami: Raymonda Lavena w Holonie/Izrael, z Lycée Pardahillan Auch/Francja z Sarthay/Belgia, Kanada/Québec i Słowenii, pozyskanie nowych partnerów z Bretanii - Collège Edouard Queau z Ploudalmezeau;


- nawiązanie kontaktów międzynarodowych, które zaowocowały wymianami młodzieży np. ze szkołami w Rumunii i Belgii oraz partnerstwem szkoły w akcji K2 (od 1 września 2017 roku XV Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej uczestniczy w dwuletnim międzynarodowym projekcie „Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique” CIVIC współfinansowanym w ramach programu Erasmus+; celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodzieży oraz poznanie i promowanie wartości europejskich przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych i użyciu nowych technologii; koordynatorem jest Liceum Grandmont w Tours);

- zrealizowanie francuskojęzycznego projektu uczniowskiego Visitez les planètes du Système Solaire, którego efektem było przygotowanie propozycji wycieczek na poszczególne planety Układu Słonecznego;

- zrealizowanie przez nauczycielki matematyki i informatyki projektu przedmiotowego w języku francuskim "Figury geometryczne";

- korzystanie z nabytej wiedzy i umiejętności językowych podczas zajęć edukacyjnych przez wszystkich uczestników mobilności, np. nauczycielki historii i WOS-u prowadzą projekt językowo-edukacyjny, powstał cykl lekcji języka francuskiego o turystyce i filmie, nauczycielka języka polskiego zrealizowała cykl lekcji wychowawczych zainspirowanych pobytem w Irlandii Północnej i historią konfliktów między katolikami i protestantami;

- włączanie w nauczanie matematyki, chemii i historii elementów języka angielskiego (metoda CLIL);

- organizowanie fakultetów z matematyki prowadzonych częściowo w języku angielskim i francuskim,

- stworzenie bazy materiałów dydaktycznych na szkolnej platformie e-learningowej (http://moodle.zmichowska.pl/), gdzie uczestnicy projektu umieszczają autorskie pomysły na przeprowadzenie ciekawych lekcji, projektów edukacyjnych, dzielą się wiedzą zdobytą podczas mobilności;

- koleżeńskie szkolenia w sekcjach języków obcych oraz w zespołach przedmiotowych, na których uczestnicy dzielili się zdobytą wiedzą;

- wprowadzenie innowacyjnych metod edukacyjnych na lekcjach języka francuskiego i angielskiego, przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, takich jak Quizlet, Padlet, Mindomo;

- wykorzystanie zdobytych umiejętności i poznanych innowacji metodycznych podczas organizowanych w szkole Dni Frankofonii oraz Dni Nauk Ścisłych;

- nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych:
a. Irina Grinevska z Rygi, specjalistka od metodyki CLIL, przeprowadziła wykład na ten temat na naszej konferencji "Kreatywny uczeń - kreatywny nauczyciel";
b. gościliśmy Kadera Maikala, nauczyciela języka francuskiego i arabskiego pracującego w Danii w Langkaer Gymnasium w Aarhus, młodzież z klas licealnych miała okazję poznać doświadczonego pedagoga, który opowiadał o nauczaniu języków obcych, edukacji i życiu w Danii (ponieważ Kader pochodzi z Dżibuti, a przez kilka lat mieszkał we Francji, jego doświadczenie życiowe i zawodowe jest nierozłącznie związane z wielokulturowością i znajomością licznych języków obcych);
c. gościliśmy przedstawicieli kadry kierowniczej szkół francuskich w ramach projektu "Mobilités pour l'amélioration du climat scolaire (MAX)".

Zaplanowane wcześniej oddziaływanie projektu spowodowało osiągnięcie korzyści długoterminowych:
- zwiększyliśmy zainteresowanie ofertą szkoły na warszawskim rynku edukacyjnym, o czym świadczy otworzenie dodatkowego oddziału o profilu biologiczno-chemicznym w roku szkolnym 2017/2018;
- ugruntowaliśmy swoją pozycję lidera wśród szkół dwujęzycznych;
- utrwaliliśmy postawy uczenia się przez całe życie;
- zwiększyliśmy europejski wymiar naszej szkoły i społeczności szkolnej.


Jesteśmy przeświadczeni o wysokiej skuteczności podjętych działań i widzimy pozytywne efekty naszego uczestnictwa w projekcie.