Logo

1.Nagroda przyznawana jest uczniom klas maturalnych
2.Nagrodę otrzymuje osoba z klasy o profilu z rozszerzoną historią
3.Kryteria uzyskania nagrody:
- najlepszy wynik matury z historii rozszerzonej: od 90% do 100%
- jeżeli będzie kilka takich osób dodatkowo bierze się pod uwagę ocenę celującą z historii na koniec kl.3
- uzyskanie tytułu laureata/finalisty w olimpiadzie z historii oraz w olimpiadzie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
- ocena celująca z historii na koniec kl.3
Należy spełnić 1 z tych kryteriów we wskazanej kolejności.
Kapituła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.