Logo

Procedura dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania dotycząca bezpieczeństwa opieki nad uczniami na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

 • Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) wywołującym chorobę COVID-19
 • Procedura powstała w oparciu o wytyczne Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek
 1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania realizuję opiekę zdrowotną w gabinecie pomocy przedlekarskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 30-15.00
 2. Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, okulary ochronne/ przyłbice, rękawice jednorazowe, fartuch fizelinowy
 3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki po przesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch fizelinowy
 4. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji korona wirusem SARS-CoV-2. Szkoła powinna zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów, opiekunów i pracowników
 5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłego zachorowania, urazów, zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacji zaleconych przez lekarza świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych, koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska ochronna, okulary/przyłbice, rękawice, jednorazowy fartuch fizelinowy
 6. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń, który , niezwłocznie po wejściu do gabinetu, powinien zdezynfekować ręce i założyć maseczkę ochronną
 7. Po zakończeniu realizacji świadczenia i wyjściu ucznia z gabinetu medycznego, pielęgniarka powinna zdezynfekować powierzchnię w tym m.in. dezynfekcja blatów, klamki, używanego sprzętu medycznego.
 8. Należy stosować częste wietrzenie gabinetu pomocy przedlekarskiej
 9. W kontaktach bezpośrednich ( innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku szkoły) należy przestrzegać dystansu min. 1,5-2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie, zmieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.
 10. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących zakażenie korona wirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy zlecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Państwowy Inspektor Sanitarny, którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia.
 11. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112- wówczas dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka powinna zalecić uczniowi oraz pracownikowi szkoły założenie maseczki.
 12. Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pomieszczenie, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu przybycia opiekuna. Uczeń nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub, jeśli to możliwe, opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się w pobliżu izolatki. Po opuszczeniu pomieszczenia, w którym przebywał uczeń, należy to pomieszczenie zdezynfekować i wywietrzyć.
 13. Podczas udzielania świadczeń u ucznia lub pracownika szkoły, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maseczka ochronna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ochronny
 14. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.