• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności Zmichowska.pl

     XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zmichowska.pl.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • 1.Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
     • 2.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
     • 3.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
     • 4.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
     • 5.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Makara.
     • E-mail: sekretariat@zmichowska.pl
     • Telefon: 506894720

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
     • Adres: https://bip.brpo.gov.pl/
     • Telefon: 800676676

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Sposób dojazdu

     Budynek XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej znajduje się w trzech połączonych ze sobą kamienicach w kwadracie ulic: Klonowa, Flory, Bagatela, Plac Unii Lubelskiej. Dojście piesze do budynku możliwe jest od ulicy Belwederskiej ulicą Klonową lub od Placu Unii Lubelskiej ulicą Klonową. Trasą tą można również dojechać samochodem pod budynek szkoły. Szkoła nie posiada własnego parkingu. Istnieje możliwość zaparkowania samochodem w strefie płatnego parkowania znajdującej się na ulicy: Klonowej, Bagatela oraz Flory.

     Najbliższe przystanki tramwajowe:

     1. Plac Unii Lubelskiej 05 – kierunek Rakowiecka:
     - linie: 4, 10, 14, 15, 18, 35

     2. Plac Unii Lubelskiej 06 – kierunek pl. Zbawiciela:
     - linie: 4, 10, 14, 15, 18, 35.

     Najbliższe przystanki autobusowe:
     1. Plac Unii Lubelskiej 01 – kierunek Rakowiecka:
     - linie: 138, 222

     2. Plac Unii Lubelskiej 02 – kierunek rondo Jazdy Polskiej:
     - linie: 131, 138, 501

     3. Plac Unii Lubelskiej 03 – kierunek Waryńskiego:
     - linia: 222

     4. Plac Unii Lubelskiej 04 – kierunek Marszałkowska:
     - linia: 222

     5. Plac Unii Lubelskiej 07 – kierunek Spacerowa:
     - linie: 119, 131, 167, 168, 501, 519, 522

     Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

     Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

     Do budynku szkoły prowadzi wejście główne znajdujące się przy ul. Klonowej 16 usytuowane w linii chodnika, posiadające jeden stopień o wysokości 13 cm. Wejście główne posiada hol, w którym znajduje się tablica informacyjna zawierająca streszczenie rozkładu pomieszczeń w budynku szkoły.
     Interesanci mogą również otrzymać niezbędne informacje od osób stale dyżurujących w holu budynku.
     Budynek szkoły posiada cztery kondygnacje nie wyposażone w windę ani platformy przyschodowe.
     Szkoła nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
     W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych oraz szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
     Do szkoły można wejść z psem asystującym.
     Ewakuacja z budynku odbywa się przez trzy wyjścia ewakuacyjne. Budynek nie jest wyposażony w maty oraz krzesła do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych.